Witamy na stronie naszego teamu
Instrukcja Wykonywania Lotów na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez marcin   
Środa, 26 Luty 2014 18:45
Instrukcja Wykonywania Lotów
na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu.


1. Ustalenia wstępne

Każdy pilot paralotni, decydujący się na lot na paralotni na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu robi to na własne ryzyko  i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje cywilno-prawne wynikające z danego czynu. Organizator lotów, Kierownik Startu jak również Wyciągarkowy i Zarząd Aeroklubu Kujawskiego nie odpowiada za poziom wyszkolenia, stan techniczny użytego sprzętu paralotniowego i jego wyposażenia, oraz właściwego zachowania się pilota podczas holowania i lotu na paralotni. Branie udziału przez pilota w całej procedurze startowej oraz locie oznacza automatycznie akceptację niniejszych warunków.

2. Słowniczek, obowiązki pilota paralotni oraz osób obsługujących loty ze startu za wyciągarką.

2.1    Organizator lotów – osoba ustalająca z innymi użytkownikami lotniska AK warunków holowania w danym dniu,
2.2    Kierownik startów – kierownik startów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. W sytuacjach szczególnych Organizator lotów i Kierownik startów może być jedną i tą samą osobą,
2.3.    Wyciągarkowy – osoba obsługująca wyciągarkę paralotniową, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
2.4    Pilot paralotni w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.


Przed przystąpieniem do lotów, pilot paralotni powinien spełnić następujące warunki:
-    zapoznać się z niniejszą Instrukcją,
-    zapoznać się z zasadami ruchu lotniskowego i procedurami panującego w Aeroklubie Kujawskim, poprzez poddanie się odpowiedniemu szkoleniu prowadzonemu przez przedstawiciela AK oraz potwierdzić to podpisaniem stosownego oświadczenia,
-    dokonać niezbędnych opłat za korzystanie z płyty lotniska i sprzętu AK, ustalonych przez AK i obowiązujących w danym roku, adekwatnych do jego statusu względem AK (członek AK/ osoba niezrzeszona).


3. Przed lotami Organizator lotów, kierownik startów i/lub pilot/piloci paralotni:
 
-     ustala warunki wykonywania lotów z osobą dyżurującą na lotnisku AK,
-     ustala warunki wykonywania lotów z Wieżą na lotnisku wojskowym w Latkowie,
-     powiadamia AMC POLSKA (Zespół ASM-3) o planowanych lotach: TEL:+ 48 22 574 57 33 (do 5735) (sprawdzić aktualny telefon)
-    sprawdza pogodę (siła i kierunek wiatru, rozwój zachmurzenia: burze!!!),
-    ustalają kolejkę startową np. poprzez ułożenie kasków przy wskaźniku wiatru (rękaw),
-    wybierają osoby które kolejno będą pełnić funkcję kierownika startów,


4 Obowiązki pilota.

Każdy pilot powinien posiadać podczas lotów holowanych za wyciągarką:
 
-    kartę wyszkolenia pilota ŚK, lub inne uprawnienia upoważniające do latania na paralotni na terenie RP, oraz uprawnienia do lotów holowanych "H",
-    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie paralotniowe)
-    paralotnię sprawną technicznie, kask, system hamujący,
-    system łączności radiowej stosowany na lotnisku AK,
-    poświadczenie dokonania opłaty za użytkowanie lotniska w formie ustalonej przez zarząd AK,
oraz
-    każdy pilot zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej instrukcji,
-    na  ewentualną prośbę kierownika startów przedstawienie uprawnień i opłaty za użytkowanie lotniska
-    zobowiązany jest do dba o czystość startowiska, ład i porządek.
-    po wylądowaniu poza terenem lotniska (lądowanie niewidoczne dla kierownika startów):
a) zgłoszenie lądowania na lotnisko,
b) ustalenie z lotniskiem sposobu powrotu.
 
 
5. Obowiązki kierownika startów:
 
Kierownik startów jest pilotem o dużym doświadczeniu, posiadającym odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie OC.
Kierownik startów odpowiada za:
-    sprawdzenie uiszczonej opłaty za możliwość korzystania z lotniska
-    wybór miejsca startu spełniającego wymogi bezpieczeństwa (start z boku pasa, odpowiedni kierunek wiatru, bezpieczna odległość od zaparkowanych samochodów oraz przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie), obserwacja przestrzeni powietrznej wokół lotniska: samoloty, burze!!!
-    koordynację starty na paralotniach z innymi użytkownikami lotniska, poprzez ustalanie kolejność startów poszczególnych statków powietrznych, przerywanie i/lub wstrzymanie starty na paralotniach jeśli sytuacja tego wymaga – np. z e względu na skoki ze spadochronem.
-    przestrzeganie procedury startowej,
-    utrzymanie dyscypliny na miejscu startu (cisza radiowa, osoby postronne i towarzyszące, itp),
-    natychmiastowo przerwa startu(lotu) poprzez komendę „STOP, STOP, STOP” jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pilota bądź innych osób (np. splątane linki, skrzydło niestabilne, skrzydło przeciąga się, znaczne odejście z kierunku holowania, pilot nie panuje nad skrzydłem, zagrożenie zaczepienia liny holu o pojazdy bądź przeszkody terenowe),
-    obserwowanie holowanej paralotni do zakończenia holu. (jeśli startuje pilot o małym doświadczeniu udzielanie wskazówek pilotowi w czasie holu),
-    obserwacja pogody i w razie zagrożenia przerwanie startów,
-    pilnowanie, aby osoby postronne oraz pojazdy nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów,
-    w razie wypadku prowadzenie akcji ratunkowej.
-    zgłoszenie lotów do AMC POLSKA (Zespół ASM-3) lub upewnienie się w momencie przejęcia obowiązków od innego kierownika startów o ich zgłoszeniu

Przywilejem KS jest możliwość holowania się poza ustaloną kolejką startowej po wypuszczeniu 5 pilotów.
 

4. Obowiązki wyciągarkowego:
 
-    przed każdym holem - sprawdzenie podczepienia i prawidłowości wskazań zegara, kontrola siłownika (wycieki płynu hydraulicznego - zbyt duży ubytek płynu należy natychmiast uzupełnić) lub wymienić na inny, sprawny układ siłownik-zegar,
-    przestrzeganie procedury startowej, potwierdzanie poleceń kierownika startów,
-    w czasie holu - obserwacja pilota tak długo jak to jest tylko możliwe,  obserwowanie wskazań zegara i utrzymywanie siły w granicach +-10 kg od ustalonej (z reguły 70-80 kg),
-    przerwanie holu w razie wystąpienia zagrożenia: przeszkoda na pasie startowym, lina zaczepiona, nieprawidłowe wskazania zegara, usłyszeniu komendy STOP, STOP, STOP  
-    po holu - zwinięcie liny, podczas zwijania pobieżna kontrola stanu liny, przy zwijaniu liny związanej z kawałków - kontrola stanu połączeń, rozplątanie ew. węzłów na linie
-    wyciągarkowy zapisuje każdy hol w dzienniku lotów wg wzoru: holujący, godzina, imię i nazwisko pilota, skrzydło, nadzór startu, uwagi (np. holujący Krzysztof Ch… - godz. 16:45 - pilot Andrzej W… - skrzydło: niebieski Dudek Nemo, nadzoruje Piotr Cw. Instruktor  - lot szkoleniowy)
-    jeżeli wyciągarkowym jest pilot to po wykonaniu 5 holi ma prawo do startu poza ustaloną kolejką.
 

5. Procedura startowa i holowania:
 
-    Kierownik startów, wyciagarkowy oraz piloci, po ustaleniu warunków holowania z innymi użytkownikami i wieżą lotniska w Inowrocławiu i Latkowie, udają się ma miejsce startów, samochody pozostawiają na parkingu, w sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu tego z kierownictwem AK wjeżdżają na płytę lotniska samochodami; rozkładają znaki startowe, wiatrowskaz i rozpoczynają przygotowania do startów,
-    wyciągarkowy rozwija linę, w miejscu i po drodze holowania ustalonej przez Organizatora holowania, po całkowitym rozwinięciu zgłasza - "lina rozwinięta", w przypadku holowania przez bloczek dodatkowo kontroluje stan bloczka i ustawia się w gotowości do holowania,
-    pilot paralotni przygotowuje się do startu, przed startem dokonuje kontroli przedstartowej do której zalicza się m.in. kontrola linek, symetryczne i w osi wiatru rozłożenie skrzydła itp.
-    po przeprowadzeniu kontroli przedstartowek pilot przypina się do skrzydła,
-    pilot podczepia się do liny dopiero po komendzie "lina rozwinięta",
-    kierownik startów sprawdza podczepienie pilota, dokonuje ostatniej kontroli przedstartowej ułożenia skrzydła, w razie potrzeby poprawia ułożenie i zgłasza gotowość poprzez wydanie komendy - "pilot gotów, podczepienie sprawdzone",
-    wyciągarkowy podczepia linę, sprawdza siłownik, manometr oraz zamocowanie liny, kończy to wydaniem komendy - "lina podpięta, dynamometr sprawdzony",
-    kierownik startów powiadamia wyciągarkowego kto startuje, na jakim skrzydle, w jaki sposób oraz podaje wagę pilota i ewentualne inne uwagi np. co do wiatru na startowisku lub doświadczenia pilota: np "startuje pilot Andrzej W… na skrzydle Dudek Nemo niebieski, start klasyczny, waga pilota, pilot doświadczony ale prosi o delikatny hol w uwagi na to że jest to jego 10 hol w tym sezonie)",
-    wyciągarkowy potwierdza przyjęcie informacji nt pilota poprzez powtóerzenie wszystkiego w kolejności podanej przez Kierownika startów,
-    kierownik startów prosi (lub nie) o naciąg wstępny - "proszę naciąg wstępny",
-    wyciągarkowy zgłasza gotowość - "jest naciąg wstępny 20 kg, wyciągarka gotowa, silnik pracuje",
-    kierownik startów pyta pilota czy pilot jest gotów do startu,
-    pilot wydaje komendę startu - "jazda, jazda, jazda",
-    kierownik startu, po decyzji pilota  przekazuje komendę wyciągarkowemu - "jazda, jazda, jazda", może również komendę startu poprzedzić warunkami wiatrowymi na startowisku „wiatr 1m/s w osi”
-    wyciągarkowy potwierdza: "wiatr 1m/s w osi, jest jazda" i zaczyna holowanie,
-    kierownik startów upewniwszy się, że hol przebiega prawidłowo ( bez krawata, skrzydło ustabilizowane, lot zgodnie z kierunkiem holu itp. ) wydaje komendę "pilot w powietrzu "można holować",
-    wyciągarkowy potwierdza usłyszaną komendę "pilot w powietrzu", zwiększa siłę holu do ustalonej i kontynuuje hol wg zaleceń i usłyszanych komend od Kierownika startów,
-    wyciągarkowy na prośbę pilota lub kierownika startów "luz na linie" niezwłocznie luzuje linę (siła < 20 kg) i czeka na dalsze polecenia (pilot może zrezygnować z wyczepienia lub wrócić na kierunek holowania),
-    po komendzie "STOP STOP STOP" wyciągarkowy natychmiast zatrzymuje się. Jeżeli siła nie spada - cofa samochód, jeśli jest taka potrzeba przecina linę,
-    wyciągarkowy po dojechaniu do końca pasa zgłasza "koniec holu",
-    wyciągarkowy po wyczepieniu liny przez pilota obserwuje, czy lina spada swobodnie. Jeśli tak, zgłasza "lina poszła", w przeciwnym wypadku zgłasza "pilot się nie wyczepił".
-    po skończonym holu wyciągarkowy zwija linę, kontrolując jej stan, sprawdza stan podczepień i jedzie na start w celu rozpoczęcia procedury do następnego holu,
 

6. Łączność radiowa.

1.    Na lotnisku AK obowiązuje wyłącznie łączność na częstotliwości lotniczej 122,6MHz.
2.    Dopuszcza się używanie łączności radiowej pomiędzy Kierownikiem startów, wyciagarkowym a pilotem paralotni na innej częstotliwości, ale Kierownik startów w tym czasie bezwzględnie musi posiadać dwukierunkową łączność na częstotliwości lotniczej z „wieżą” i innymi użytkownikami lotniska AK, zalecane jest aby wyciągarkowy posiadał chociażby nasłuch częstotliwości lotniczej 122,6MHz,
3.    Kierownik startów każdorazowo musi informując o starcie poszczególnej paralotni innych użytkowników lotniska a w przypadku startów w tym samym czasie innych statków powietrznych musi ustalać kolejność startów w innymi użytkownikami, zgodnie z procedurami i frazeologią lotniczą.
4.    Pilot paralotni powinien posiadać chociażby nasłuch na częstotliwości lotniczej oraz bezwzględnie posiadać łączność dwukierunkową z kierownikiem startów
i wyciągarkowym.


6. Utrzymanie dyscypliny, ładu i porządku na startowisku.
 

Organizator lotów, kierownik startów, wyciągarkowy oraz pilot paralotni zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszej instrukcji.

WW przypadku stwierdzenia istotnego jej naruszenia lub tez działań stwarzających zagrożenie zdrowia i życia osób korzystających z lotniska, zarząd AK może wykluczyć daną osobę z możliwości  korzystania z lotniska.
 

W załączeniu:
1.    Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków wraz z załącznikiem nr 2 dotyczącym paralotni.
Zmieniony: Środa, 26 Luty 2014 18:49
 
Walne zebranie PDF Drukuj Email
Wpisany przez marcin   
Czwartek, 16 Styczeń 2014 11:27
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Paralotniowego z dnia 05.12.2013 zwołuję Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w dniu 06.03.2014 r. o godzinie 17:30.
Drugi termin 06.03.2014 o godzinie 18:00.

Miejsce : siedziba AP w Toruniu albo siedziba UTP w Bydgoszczy.
Program opublikujemy do 06.02.2014.
Prezes Zarządu
Andrzej Walenczykowski
 
ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW NA PARALOTNIACH NA STARTOWISKU „STAROGRÓD” PDF Drukuj Email
Wpisany przez arek   
Piątek, 17 Maj 2013 12:23

Charakterystyka 
Skarpa pradoliny Wisły. Loty żaglowe i termiczne. Położenie: 53°17'43.27"N; 18°22'38.13"E 
Deniwelacja: ok. 66 m 
Kierunki wiatru: 240° - 270° 
Startowisko: łatwe 
Lądowiska: 
- w miejscu startu, trudne (rotor), 
- na łące u podnóża startowiska, łatwe (lekko po prawej) 
Powrót na startowisko z dolnego lądowiska ścieżką zaczynającą się obok tablicy „Rezerwat Przyrody Wzgórza Płutowskie”. 

Opis 
Skarpa ciągnie się w prawo do Starogrodu (ok. 1,3 km), a w lewo do Płutowa (3,2 km). W dniu wyjątkowego ‘waruna’ aż do Szymborna (4,4 km). Aby tam dolecieć, trzeba jednak przeskoczyć kilka parowów. Stok na całej swej długości to przede wszystkim obszar zalesiony, wymagający od pilota utrzymywania odpowiedniej wysokości i staranności przy planowaniu lądowania. Najlepsze warunki do latania występują w okresie od jesieni do wiosny. W dni termiczne występują na skarpie ostre noszenia, na które trzeba być przygotowanym lub czas ‘kominów’ przeczekać na ziemi. 

Zasady wykonywania lotów 
Każdy pilot lata na własną odpowiedzialność. Powinien dysponować sprawną paralotnią, uprzężą i spadochronem zapasowym. Do wykonywania lotów konieczne jest również posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC. 
Startowisko STAROGRÓD znajduje się w strefie lotniczej ATZ WATOROWO. Z uwagi na pobliskie czynne lotnisko, przed startem należy OBOWIĄZKOWO poinformować wieżę o chęci wykonywania lotów. W tym celu należy dzwonić (dwa razy a nie cztery jak było poprzednio) pod niżej wymienione numery telefonów:
Nr tel.: wyszkolenie     - 56 686 49 56
           księgowa         - 56 684 42 41
    Pan Młodzianowski - 791 49 87 60
    Pan Czumiński       - 502 66 02 78
    Pan Kowalski         - 601 66 51 45
Chęć lotów należy zgłosić również do AMC POLSKA (ASM3) tel. 22 574 57 33 (34 i 35). 
Loty do wysokości 100 m (QFE) mogą być wykonywane bez łączności radiowej z wieżą i wyłącznie wzdłuż klifu na kierunku północ – południe. 
W przypadku wykonywania lotów powyżej 100 m (QFE) obowiązkowa jest łączność radiowa na częstotliwości 118.725 MHz. Dotyczy to zwłaszcza pilotów planujących odlot z górki. Lotnisko znajduje się 2 km od startowiska w osi potencjalnego odejścia na przelot. 
Na skarpie zasady pierwszeństwa obowiązują jak wszędzie indziej: pilot mający stok po prawej stronie ma pierwszeństwo przed pilotem mającym stok po swojej lewej stronie. Ponieważ loty często odbywają się na podobnej wysokości to należy bezwzględnie dbać o konieczną separację w powietrzu, uważać na występujące przy mijaniu się strugi zaskrzydłowe i dbać o bezpieczeństwo swoje jak i innych pilotów. Wyprzedzanie zasadniczo jest niezalecane z powodu wąskich noszeń i niewielkich różnic prędkości. Zamiast wyprzedzać lepiej jest zawrócić. 

Niebezpieczeństwa 
Lądowisko na górze jest bardzo ciasne i znajduje się w silnym noszeniu i występującym w związku z tym często rotorze. Jest ograniczone po obu stronach drzewami. Od tyłu znajduje się pole uprawne, którego nie należy niszczyć ani podczas startów ani podczas lądowań. Nawet najlepszym udaje się wylądować na górze dopiero po kilku podejściach. 
Kawałek na południe od startowiska często latają modelarze. Zwykle są niegroźni, ale lepiej na nich uważać. 
Zmieniony: Poniedziałek, 19 Sierpień 2013 20:54
 
Sytuacja prawna paralotniarzy oraz informacje nt LAF'u PDF Drukuj Email
Wpisany przez arek   
Piątek, 24 Maj 2013 11:39

Poniżej załączniki do popbrania, ponieważ tekstu jest dużo i na stronie to byłoby to ciężko zmieścić.

Darek AP a polski zw sportowy

Statut AP 

Zmieniony: Piątek, 24 Maj 2013 11:47
 
Lijak - Długi Week'end Majowy 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzycha   
Poniedziałek, 07 Maj 2012 20:50
„Latanie, "odkliszczanie", pobudka w trawie, powrót do namiotu, pobudka zwykła, "szarpniesz dziadu?", toaleta, "latamy"? a gdzie jest sir George? lepiej go nie szukać! a dymał pan kiedyś w taki upał? bądźcie cicho - już 2-ga w nocy! ogniska wysokie na 15 metrów, Austryjacy co lubią Polaków, przepraszanie Czechów za Zaolzie, śniadanie na sępa, cztery paczki w 6 dni, cześć - masz chłopaka? ...”

Taka zajawka wymskła mi się spod palców na forum KujPomTeamu.
Trzeba wytłumaczyć, sprostować i wyjaśnić kilka rzeczy aby nie pozostał fałszywy obraz naszych poczynań na Lijaku.

Ale jak tu nie minąć się z prawdą, nie napytać sobie biedy u rodzin i do tego, by wszystko było strawne w postaci pisanej?!

Tak, więc krótko i na temat:

1.Naprawdę pojechaliśmy tam polatać a nie, jak niektórzy twierdzą, bawić się w towarzystwie pilotów... i pilotek. Nie wspominam o degustacji taniego wina, pizzy czy frutti srutti. Momenty, w których powyższe elementy przeplatały się ze sobą są marginalnie pomijalne i naprawdę najwięcej czasu zajmowało nam latanie! Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę czas bezpośredniego przygotowania do lotu, oczekiwania na warun, latanie właściwe i powrotów z przelotów. Zwłaszcza ja lądowałam w jakichś niecenzuralnych miejscach i to mnie powrót zajmował najwięcej czasu. :-[
2.Your Magistic Sir Doctor King of Camp Lijak to tytuł, który w chwili 'niezwykle rzadkiego zaćmienia' wymyślił i wskazał za właściwy do stosowania niezwykle skromny, życzliwy i do rany przyłóż pilot naszego teamu, szpica polskiej nauki, powszechnie szanowany i lubiany Jurek, któremu nikt chyba nie zarzuci jakiejkolwiek wady! Prawda?! :-)
3.'Szarpniesz dziadu' to powszechnie stosowane na campie zawołanie, które znaczy ni mniej ni więcej, jak prośbę o pomoc przy dźwiganiu jakichś ciężarów. Np. plecaka ze szpejem, siatki z zakupami czy naczyń wypełnionych jakąkolwiek cieczą. Zwłaszcza to ostatnie. I pora dnia nie ma tu nic do rzeczy! Tak więc 'szarpniesz dziadu' można było słyszeć od rana po późna w nocy!
4.Ogniska na wysokość 15 metrów faktycznie miały miejsce w dn. 30.04.2012. Odbywa się wtedy w Słowenii święto mające swe korzenie w Średniowieczu. Ogniska były palone na szczytach wzgórz wtedy, gdy hordy Tureckie napadały na ten kraj. Dzisiaj oczywiście towarzyszy temu biba, podczas której degustowaliśmy gulasz, wino czerwone, białe, czerwone, i tak dalej. Na koniec Norek z Marcinem zostali poproszeni do zagrody gospodarza, który nas gościł, by podpisali księgę pamiątkową. Niestety księga miała kształt wieeelkiej kadzi w której było czerwone wino!
5.'Dymał pan kiedyś w taki upał?' - no cóż – było naprawdę gorąco! A dymanie to skrót myślowy mający oznaczać pompowanie 'sflaczałego materaca' metodą wdech – wydech. Nic więcej! Nic więcej o czym można napisać, oczywiście!
6.Austryjacy faktycznie nas polubili. Marcin faktycznie przepraszał Czechów za Zaolzie. Obie te sytuacje miały na celu zorganizowanie ciężaru w płynie. Do dźwigania oczywiście!
7.Cztery paczki w sześć dni. Faktycznie warunki były nie najłatwiejsze. Do tego stopnia, że część pilotów ratowało się z opresji zapasem. Wydaje mi się, że wszyscy byli Polakami (po prostu było nas wtedy w tym miejscu bardzo dużo). Trzy z nich zakończyły się niczym. Czwarta – Marty na Kobali – zakończyła się pękniętym kręgiem (wieczorny zlot, wlecenie na zawietrzną, negatywka, paka, lądowanie między dwoma suchymi drzewami, które nieszczęśliwie nie zahaczyły zapasu i nie zamortyzowały upadku – wiadomości z drugiej ręki).
8.'Saturn nocą' – Sir George zabrał na wyjazd mega teleskop, dzięki któremu oglądaliśmy kratery na Księżycu, Wenus, Marsa i Saturna z jego pierścieniami i księżycami. Bomba! Dodatkowo okazało się, że na campie był drugi teleskop, którego właścicielką była przystojna, obdarzona temperamentem i fantazją blondyneczka. Niestety o jej walorach przekonał się tylko Jurek. A może tylko to sobie dopowiedzieliśmy?! ;-) Z innych zjawisk naukowych Pet zorganizował pewnego wieczoru pokaz działania zielonego lasera, którym strącał boeingi z nieba!
9.Wyjazd był zapewne nie dla wszystkich. Zwłaszcza mam na myśli żony, matki i kochanki z wiadomych przyczyn. Ile można słuchać o lataniu, klapach, frontach i tak dalej? W kontaktach interpersonalnych wiele pomagało poczucie humoru, spore zapasy tolerancji i ogólnie manie wszystkiego w ... nosie! No cóż, nikt nie jest idealny, więc dlaczego my mielibyśmy być? I po co?! :-) Dla wizualizacji reszty walorów wyjazdu odsyłam do galerii fotograficznych Marcina, Norka i Peta oraz do filmów do odszukania gdzieś w sieci. I to już jest naprawdę wszystko o czym mogę napisać! :-) Za wszelkie konfabulacje, nieścisłości, uszczypliwości i tak dalej nie przepraszam. Po prostu zrewanżujecie się na następnym wypadzie! :-)

Na wyjazd wybrali się:
Piotr Boniewicz 'Pet'
Arkadiusz Dagow 'Norek' (o drugim nick'u nie wolno mi wspomnieć)
Marcin Szczęsny 'Lataviec'
Jerzy Włoch 'nick jak wyżej wyjaśniono'
i ja Grzegorz Krzyśka 'Krzycha'

Razem zalataliśmy kilkaset kilometrów (czy też kilkadziesiąt godzin) w sześć dni. Było super i dzięki wszystkim za towarzystwo!
Zmieniony: Poniedziałek, 07 Maj 2012 20:57
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3