Instrukcja Wykonywania Lotów na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez marcin   
Środa, 26 Luty 2014 18:45
Instrukcja Wykonywania Lotów
na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu.


1. Ustalenia wstępne

Każdy pilot paralotni, decydujący się na lot na paralotni na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu robi to na własne ryzyko  i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje cywilno-prawne wynikające z danego czynu. Organizator lotów, Kierownik Startu jak również Wyciągarkowy i Zarząd Aeroklubu Kujawskiego nie odpowiada za poziom wyszkolenia, stan techniczny użytego sprzętu paralotniowego i jego wyposażenia, oraz właściwego zachowania się pilota podczas holowania i lotu na paralotni. Branie udziału przez pilota w całej procedurze startowej oraz locie oznacza automatycznie akceptację niniejszych warunków.

2. Słowniczek, obowiązki pilota paralotni oraz osób obsługujących loty ze startu za wyciągarką.

2.1    Organizator lotów – osoba ustalająca z innymi użytkownikami lotniska AK warunków holowania w danym dniu,
2.2    Kierownik startów – kierownik startów w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. W sytuacjach szczególnych Organizator lotów i Kierownik startów może być jedną i tą samą osobą,
2.3.    Wyciągarkowy – osoba obsługująca wyciągarkę paralotniową, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
2.4    Pilot paralotni w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.


Przed przystąpieniem do lotów, pilot paralotni powinien spełnić następujące warunki:
-    zapoznać się z niniejszą Instrukcją,
-    zapoznać się z zasadami ruchu lotniskowego i procedurami panującego w Aeroklubie Kujawskim, poprzez poddanie się odpowiedniemu szkoleniu prowadzonemu przez przedstawiciela AK oraz potwierdzić to podpisaniem stosownego oświadczenia,
-    dokonać niezbędnych opłat za korzystanie z płyty lotniska i sprzętu AK, ustalonych przez AK i obowiązujących w danym roku, adekwatnych do jego statusu względem AK (członek AK/ osoba niezrzeszona).


3. Przed lotami Organizator lotów, kierownik startów i/lub pilot/piloci paralotni:
 
-     ustala warunki wykonywania lotów z osobą dyżurującą na lotnisku AK,
-     ustala warunki wykonywania lotów z Wieżą na lotnisku wojskowym w Latkowie,
-     powiadamia AMC POLSKA (Zespół ASM-3) o planowanych lotach: TEL:+ 48 22 574 57 33 (do 5735) (sprawdzić aktualny telefon)
-    sprawdza pogodę (siła i kierunek wiatru, rozwój zachmurzenia: burze!!!),
-    ustalają kolejkę startową np. poprzez ułożenie kasków przy wskaźniku wiatru (rękaw),
-    wybierają osoby które kolejno będą pełnić funkcję kierownika startów,


4 Obowiązki pilota.

Każdy pilot powinien posiadać podczas lotów holowanych za wyciągarką:
 
-    kartę wyszkolenia pilota ŚK, lub inne uprawnienia upoważniające do latania na paralotni na terenie RP, oraz uprawnienia do lotów holowanych "H",
-    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie paralotniowe)
-    paralotnię sprawną technicznie, kask, system hamujący,
-    system łączności radiowej stosowany na lotnisku AK,
-    poświadczenie dokonania opłaty za użytkowanie lotniska w formie ustalonej przez zarząd AK,
oraz
-    każdy pilot zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej instrukcji,
-    na  ewentualną prośbę kierownika startów przedstawienie uprawnień i opłaty za użytkowanie lotniska
-    zobowiązany jest do dba o czystość startowiska, ład i porządek.
-    po wylądowaniu poza terenem lotniska (lądowanie niewidoczne dla kierownika startów):
a) zgłoszenie lądowania na lotnisko,
b) ustalenie z lotniskiem sposobu powrotu.
 
 
5. Obowiązki kierownika startów:
 
Kierownik startów jest pilotem o dużym doświadczeniu, posiadającym odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie OC.
Kierownik startów odpowiada za:
-    sprawdzenie uiszczonej opłaty za możliwość korzystania z lotniska
-    wybór miejsca startu spełniającego wymogi bezpieczeństwa (start z boku pasa, odpowiedni kierunek wiatru, bezpieczna odległość od zaparkowanych samochodów oraz przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie), obserwacja przestrzeni powietrznej wokół lotniska: samoloty, burze!!!
-    koordynację starty na paralotniach z innymi użytkownikami lotniska, poprzez ustalanie kolejność startów poszczególnych statków powietrznych, przerywanie i/lub wstrzymanie starty na paralotniach jeśli sytuacja tego wymaga – np. z e względu na skoki ze spadochronem.
-    przestrzeganie procedury startowej,
-    utrzymanie dyscypliny na miejscu startu (cisza radiowa, osoby postronne i towarzyszące, itp),
-    natychmiastowo przerwa startu(lotu) poprzez komendę „STOP, STOP, STOP” jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pilota bądź innych osób (np. splątane linki, skrzydło niestabilne, skrzydło przeciąga się, znaczne odejście z kierunku holowania, pilot nie panuje nad skrzydłem, zagrożenie zaczepienia liny holu o pojazdy bądź przeszkody terenowe),
-    obserwowanie holowanej paralotni do zakończenia holu. (jeśli startuje pilot o małym doświadczeniu udzielanie wskazówek pilotowi w czasie holu),
-    obserwacja pogody i w razie zagrożenia przerwanie startów,
-    pilnowanie, aby osoby postronne oraz pojazdy nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów,
-    w razie wypadku prowadzenie akcji ratunkowej.
-    zgłoszenie lotów do AMC POLSKA (Zespół ASM-3) lub upewnienie się w momencie przejęcia obowiązków od innego kierownika startów o ich zgłoszeniu

Przywilejem KS jest możliwość holowania się poza ustaloną kolejką startowej po wypuszczeniu 5 pilotów.
 

4. Obowiązki wyciągarkowego:
 
-    przed każdym holem - sprawdzenie podczepienia i prawidłowości wskazań zegara, kontrola siłownika (wycieki płynu hydraulicznego - zbyt duży ubytek płynu należy natychmiast uzupełnić) lub wymienić na inny, sprawny układ siłownik-zegar,
-    przestrzeganie procedury startowej, potwierdzanie poleceń kierownika startów,
-    w czasie holu - obserwacja pilota tak długo jak to jest tylko możliwe,  obserwowanie wskazań zegara i utrzymywanie siły w granicach +-10 kg od ustalonej (z reguły 70-80 kg),
-    przerwanie holu w razie wystąpienia zagrożenia: przeszkoda na pasie startowym, lina zaczepiona, nieprawidłowe wskazania zegara, usłyszeniu komendy STOP, STOP, STOP  
-    po holu - zwinięcie liny, podczas zwijania pobieżna kontrola stanu liny, przy zwijaniu liny związanej z kawałków - kontrola stanu połączeń, rozplątanie ew. węzłów na linie
-    wyciągarkowy zapisuje każdy hol w dzienniku lotów wg wzoru: holujący, godzina, imię i nazwisko pilota, skrzydło, nadzór startu, uwagi (np. holujący Krzysztof Ch… - godz. 16:45 - pilot Andrzej W… - skrzydło: niebieski Dudek Nemo, nadzoruje Piotr Cw. Instruktor  - lot szkoleniowy)
-    jeżeli wyciągarkowym jest pilot to po wykonaniu 5 holi ma prawo do startu poza ustaloną kolejką.
 

5. Procedura startowa i holowania:
 
-    Kierownik startów, wyciagarkowy oraz piloci, po ustaleniu warunków holowania z innymi użytkownikami i wieżą lotniska w Inowrocławiu i Latkowie, udają się ma miejsce startów, samochody pozostawiają na parkingu, w sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu tego z kierownictwem AK wjeżdżają na płytę lotniska samochodami; rozkładają znaki startowe, wiatrowskaz i rozpoczynają przygotowania do startów,
-    wyciągarkowy rozwija linę, w miejscu i po drodze holowania ustalonej przez Organizatora holowania, po całkowitym rozwinięciu zgłasza - "lina rozwinięta", w przypadku holowania przez bloczek dodatkowo kontroluje stan bloczka i ustawia się w gotowości do holowania,
-    pilot paralotni przygotowuje się do startu, przed startem dokonuje kontroli przedstartowej do której zalicza się m.in. kontrola linek, symetryczne i w osi wiatru rozłożenie skrzydła itp.
-    po przeprowadzeniu kontroli przedstartowek pilot przypina się do skrzydła,
-    pilot podczepia się do liny dopiero po komendzie "lina rozwinięta",
-    kierownik startów sprawdza podczepienie pilota, dokonuje ostatniej kontroli przedstartowej ułożenia skrzydła, w razie potrzeby poprawia ułożenie i zgłasza gotowość poprzez wydanie komendy - "pilot gotów, podczepienie sprawdzone",
-    wyciągarkowy podczepia linę, sprawdza siłownik, manometr oraz zamocowanie liny, kończy to wydaniem komendy - "lina podpięta, dynamometr sprawdzony",
-    kierownik startów powiadamia wyciągarkowego kto startuje, na jakim skrzydle, w jaki sposób oraz podaje wagę pilota i ewentualne inne uwagi np. co do wiatru na startowisku lub doświadczenia pilota: np "startuje pilot Andrzej W… na skrzydle Dudek Nemo niebieski, start klasyczny, waga pilota, pilot doświadczony ale prosi o delikatny hol w uwagi na to że jest to jego 10 hol w tym sezonie)",
-    wyciągarkowy potwierdza przyjęcie informacji nt pilota poprzez powtóerzenie wszystkiego w kolejności podanej przez Kierownika startów,
-    kierownik startów prosi (lub nie) o naciąg wstępny - "proszę naciąg wstępny",
-    wyciągarkowy zgłasza gotowość - "jest naciąg wstępny 20 kg, wyciągarka gotowa, silnik pracuje",
-    kierownik startów pyta pilota czy pilot jest gotów do startu,
-    pilot wydaje komendę startu - "jazda, jazda, jazda",
-    kierownik startu, po decyzji pilota  przekazuje komendę wyciągarkowemu - "jazda, jazda, jazda", może również komendę startu poprzedzić warunkami wiatrowymi na startowisku „wiatr 1m/s w osi”
-    wyciągarkowy potwierdza: "wiatr 1m/s w osi, jest jazda" i zaczyna holowanie,
-    kierownik startów upewniwszy się, że hol przebiega prawidłowo ( bez krawata, skrzydło ustabilizowane, lot zgodnie z kierunkiem holu itp. ) wydaje komendę "pilot w powietrzu "można holować",
-    wyciągarkowy potwierdza usłyszaną komendę "pilot w powietrzu", zwiększa siłę holu do ustalonej i kontynuuje hol wg zaleceń i usłyszanych komend od Kierownika startów,
-    wyciągarkowy na prośbę pilota lub kierownika startów "luz na linie" niezwłocznie luzuje linę (siła < 20 kg) i czeka na dalsze polecenia (pilot może zrezygnować z wyczepienia lub wrócić na kierunek holowania),
-    po komendzie "STOP STOP STOP" wyciągarkowy natychmiast zatrzymuje się. Jeżeli siła nie spada - cofa samochód, jeśli jest taka potrzeba przecina linę,
-    wyciągarkowy po dojechaniu do końca pasa zgłasza "koniec holu",
-    wyciągarkowy po wyczepieniu liny przez pilota obserwuje, czy lina spada swobodnie. Jeśli tak, zgłasza "lina poszła", w przeciwnym wypadku zgłasza "pilot się nie wyczepił".
-    po skończonym holu wyciągarkowy zwija linę, kontrolując jej stan, sprawdza stan podczepień i jedzie na start w celu rozpoczęcia procedury do następnego holu,
 

6. Łączność radiowa.

1.    Na lotnisku AK obowiązuje wyłącznie łączność na częstotliwości lotniczej 122,6MHz.
2.    Dopuszcza się używanie łączności radiowej pomiędzy Kierownikiem startów, wyciagarkowym a pilotem paralotni na innej częstotliwości, ale Kierownik startów w tym czasie bezwzględnie musi posiadać dwukierunkową łączność na częstotliwości lotniczej z „wieżą” i innymi użytkownikami lotniska AK, zalecane jest aby wyciągarkowy posiadał chociażby nasłuch częstotliwości lotniczej 122,6MHz,
3.    Kierownik startów każdorazowo musi informując o starcie poszczególnej paralotni innych użytkowników lotniska a w przypadku startów w tym samym czasie innych statków powietrznych musi ustalać kolejność startów w innymi użytkownikami, zgodnie z procedurami i frazeologią lotniczą.
4.    Pilot paralotni powinien posiadać chociażby nasłuch na częstotliwości lotniczej oraz bezwzględnie posiadać łączność dwukierunkową z kierownikiem startów
i wyciągarkowym.


6. Utrzymanie dyscypliny, ładu i porządku na startowisku.
 

Organizator lotów, kierownik startów, wyciągarkowy oraz pilot paralotni zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszej instrukcji.

WW przypadku stwierdzenia istotnego jej naruszenia lub tez działań stwarzających zagrożenie zdrowia i życia osób korzystających z lotniska, zarząd AK może wykluczyć daną osobę z możliwości  korzystania z lotniska.
 

W załączeniu:
1.    Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.2013 w sprawie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków wraz z załącznikiem nr 2 dotyczącym paralotni.
Zmieniony: Środa, 26 Luty 2014 18:49